Portal TitleCarinski Portal Preskoči
  Pozabil sem geslo Prijave se Pomoč Prijavi se
 Prijava pooblaščenca 
PP01 portlet - Prijava pooblaščenca   Preskoči portlet Pomoč Pomanjšaj Povečaj

D O G O V O R
o uporabi informacijskega sistema za elektronsko poslovanje
Carinske uprave Republike Slovenije


1. Predmet dogovora

Ta dogovor opredeljuje pravice in obveznosti uporabnika informacijskega sistema za elektronsko poslovanje CURS ter ureja razmerje med CURS in uporabnikom glede elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: e-poslovanje s CURS), s posebnim poudarkom na uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil v e-poslovanju s CURS.

2. Namen sklenitve dogovora

Namen sklenitve dogovora je zagotoviti, da bodo v okviru e-poslovanja s CURS lahko poslovali v imenu uporabnika le tisti imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil, katerih potrdila bodo od uporabnika prijavljena za e-poslovanje s CURS. CURS bo v okviru e-poslovanja s CURS upoštevala le kvalificirana digitalna potrdila, ki bodo predhodno prijavljena. Poslovanje bo avtomatsko zavrnjeno vsem, ki se ne bodo izkazali s predhodno prijavljenim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

3. Opredelitev izrazov

Za potrebe tega dogovora imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
 • e-poslovanje s CURS je elektronsko poslovanje, v okviru katerega uporabnik uporablja tisti del informacijskega sistema CURS, ki omogoča elektronsko poslovanje med CURS in uporabnikom po pravilih, ki jih določa CURS, in zajema vse tiste storitve oziroma opravila, ki so kot elektronsko poslovanje opredeljene na spletnih straneh CURS;
 • uporabnik je oseba (pravna oseba, samostojni podjetnik, fizična oseba ali združenje oseb, ki mu je priznana sposobnost izvajanja pravnih aktov, a nima pravnega statusa pravne osebe), v imenu katere imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih uporabnik s prijavo evidentira v okviru e-poslovanja s CURS, s pomočjo teh potrdil izvajajo e-poslovanje s CURS;
 • upravičena oseba je zakoniti zastopnik uporabnika, ki je pravna oseba, ali fizična oseba, ki je sama uporabnik, ali pooblaščena oseba uporabnika, opredeljenega v prejšnji alinei;
 • pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS je imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, ki mu uporabnik dovoli, da lahko s pomočjo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila v njegovem imenu izvaja e-poslovanja s CURS, ki ga omogoča CURS;
 • pooblaščenec je imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, ki mu uporabnik dovoli, da lahko s pomočjo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila v njegovem imenu izvaja e-poslovanje s CURS, ki ga omogoča CURS, razen:
  • prijave kvalificiranih digitalnih potrdil novih pooblaščencev za urejanje e-poslovanja s CURS in pooblaščencev,
  • odjave kvalificiranih digitalnih potrdil pooblaščencev za urejanje e-poslovanja s CURS in pooblaščencev,
  • prijave za morebiten test e-poslovanja s CURS;
 • prijava kvalificiranega digitalnega potrdila je postopek, v katerem pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS v okviru e-poslovanja s CURS prijavi veljavno kvalificirano digitalno potrdilo;
 • odjava kvalificiranega digitalnega potrdila je postopek, v katerem pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS v okviru e-poslovanja s CURS odjavi podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu oziroma to stori CURS na podlagi pisnega zahtevka uporabnika.

4. Način sklenitve tega dogovora

Ta dogovor se lahko sklene v elektronski ali pisni obliki. Uporabnik oziroma upravičena oseba ob izpolnitvi obrazca dogovora izpolni tudi prijavo kvalificiranega digitalnega potrdila zadevnega pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. Na prijavi morajo biti podatki o elektronskem podpisu zadevnega pooblaščenca. Dogovor elektronsko podpiše upravičena oseba, v primeru pisnega sklepanja dogovora dogovor in prijavo lastnoročno podpiše upravičena oseba, ki oba dokumenta pošlje CURS.
CURS z vpogledom v ustrezen register preveri, ali je dogovor podpisala upravičena oseba. Če se dogovor sklepa v elektronski obliki in je elektronsko podpisan, CURS preveri tudi ustreznost pripadajočega kvalificiranega digitalnega potrdila.
Šteje se, da je dogovor sklenjen, ko CURS ugotovi, da je dogovor podpisala upravičena oseba, in hkrati omogoči e-poslovanje s CURS pooblaščencu za urejanje e-poslovanja s CURS.

5. Uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil

CURS bo v okviru e-poslovanja s CURS do nadaljnjega upoštevala le kvalificirana digitalna potrdila, izdana pri overiteljih, registriranih v Republiki Sloveniji.
Uporabnik lahko uporablja e-poslovanje s CURS le pod pogojem, da so v okviru e-poslovanja s CURS prijavljena kvalificirana digitalna potrdila pooblaščencev oziroma vsaj kvalificirano digitalno potrdilo pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS.
Uporabnik lahko uporablja e-poslovanje s CURS le preko pooblaščencev in preko pooblaščencev za urejanje e-poslovanja s CURS.
Če je kvalificirano digitalno potrdilo pooblaščenca(ev) za urejanje e-poslovanja s CURS in morebitnih ostalih pooblaščencev veljavno prijavljeno v okviru e-poslovanja s CURS, se neizpodbitno šteje, da imajo te osebe veljavno pooblastilo uporabnika za e-poslovanje s CURS. V takem primeru se vsa dejanja pooblaščenca(ev) za urejanje e-poslovanja s CURS in morebitnih ostalih pooblaščencev štejejo za dejanja uporabnika.

6. Prijava potrdil pooblaščencev za urejanje e-poslovanja s CURS

Ko je dogovor sklenjen in je hkrati prijavljen prvi pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS, lahko ta pooblaščenec v okviru e-poslovanja s CURS z uporabo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila prijavi kvalificirana digitalna potrdila morebitnih ostalih pooblaščencev za urejanje e-poslovanja s CURS.

7. Prijava potrdil pooblaščencev

Prijavo kvalificiranih digitalnih potrdil pooblaščencev v okviru e-poslovanja s CURS izvede pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS z uporabo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila.

8. Odjava potrdila

Odjavo kvalificiranih digitalnih potrdil pooblaščencev v okviru e-poslovanja s CURS lahko neposredno, z uporabo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila izvede pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS. Uporabnik oziroma upravičena oseba lahko s pisnim zahtevkom za odjavo odjavi kvalificirano digitalno potrdilo kateregakoli pooblaščenca ali pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS.

9. Obveznosti in odgovornost

CURS se zaveže, da bo v okviru e-poslovanja s CURS za določenega uporabnika upoštevala samo tiste elektronske dokumente, ki bodo elektronsko podpisani s pomočjo veljavnih kvalificiranih digitalnih potrdil, ki bodo s strani tega uporabnika prijavljeni v okviru e-poslovanja s CURS.
CURS bo v okviru e-poslovanja s CURS zavrnila vse dokumente, ki bodo elektronsko podpisani s podpisom, katerega kvalificirano digitalno potrdilo ne bo veljavno.
Uporabnik se zaveže, da bodo sproti odjavljena kvalificirana digitalna potrdila tistih imetnikov, ki jim ne dovoljuje več podpisovanja elektronskih dokumentov v njegovem imenu v okviru e-poslovanja s CURS.
Uporabnik prevzame nase skrb in odgovornost, da bodo v okviru e-poslovanja s CURS veljavno prijavljena le kvalificirana digitalna potrdila tistih imetnikov, ki jih je uporabnik pooblastil, da smejo v njegovem imenu podpisovati elektronske dokumente v okviru e-poslovanja s CURS in uporabljati ostale storitve e-poslovanja s CURS v okviru pooblastila.
Uporabnik se zaveže, da bo imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila pred prijavo tako usposobil za ravnanje s podatki in programsko opremo, da bo popolnoma usposobljen za samostojno poslovanje, hkrati pa ga bo seznanil z vsemi posledicami zlorabe oziroma navajanja napačnih podatkov v okviru e-poslovanja s CURS.
Prijava vsakega kvalificiranega digitalnega potrdila pomeni hkrati tudi, da se na imetnika potrdila prenaša enak obseg pravic, kot jih ima uporabnik v okviru e-poslovanja s CURS, razen pravice prijave in odjave potrdil, ki jo imajo le pooblaščenci za urejanje e-poslovanja s CURS.
Uporabnik se zavezuje, da bodo vse informacije o kvalificiranih digitalnih potrdilih popolne in točne.
CURS bo posamezen elektronski podpis upoštevala od tistega trenutka dalje, ko bo njegovo kvalificirano digitalno potrdilo uspešno prijavljeno v skladu s tem dogovorom.

10. Dostopnost sistema

CURS si bo prizadevala uporabniku zagotavljati nemoteno e-poslovanje s CURS, kar ob normalnih pogojih pomeni 24 ur dnevno in vse dni v letu.
CURS si zaradi tehničnih razlogov (tekoče vzdrževanje in/ali zamenjava opreme, kar bo najavljeno) pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja e-poslovanja s CURS in morebitnih motenj dostopa.

11. Odpoved dogovora

CURS si pridržuje pravico, da uporabniku brez predhodnega opozorila začasno onemogoči e-poslovanje s CURS ali odpove ta dogovor, če oceni, da so uporabnik oziroma katerikoli pooblaščenci prekršili določila tega dogovora ali ravnali na način, ki je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb.
V primeru, ko CURS uporabniku začasno onemogoči e-poslovanje s CURS ali odpove ta dogovor, bodo vsa sporočila uporabnika zavrnjena. CURS bo izvedla vse potrebne ukrepe za izvedbo odpovedi.
Uporabnik ima pravico kadarkoli pisno odpovedati ta dogovor.

12. Prenehanje uporabnika

Če uporabnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati (npr. stečaj, statusna sprememba, likvidacija, izbris po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij) ali če preneha obstajati združenje oseb, ki mu je priznana sposobnost izvajanja pravnih aktov, a nima pravnega statusa pravne osebe, oziroma če umre fizična oseba ali samostojni podjetnik preneha s poslovanjem (npr. priglasitev prenehanja poslovanja pristojnemu organu, smrt, stečaj, prepoved nadaljnje dejavnosti po odločbi pristojnega organa), ta dogovor preneha veljati že z nastopom takšnega dejstva.
CURS ne odgovarja za škodo, ki bi jo katerikoli pooblaščenci uporabnika v okviru e-poslovanja s CURS povzročili z nadaljnjo nepooblaščeno uporabo e-poslovanja s CURS.

13. Izključitev odgovornosti

CURS ni odgovorna za škodo, ki bi nastala uporabniku, upravičeni osebi ali kateremukoli pooblaščencu zaradi e-poslovanja s CURS oziroma kot posledica motenj e-poslovanja s CURS.

14. Spremembe določil

CURS si pridržuje pravico sprememb določil tega dogovora na takšen način, da bo uporabnike o spremembah vedno obveščala preko spletnih strani. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletnih straneh, razen če ni drugače posebej določeno. Nadaljevanje uporabe e-poslovanja s CURS po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik z objavljenimi spremembami strinja. V nasprotnem primeru mora uporabnik pisno odpovedati ta dogovor.

15. Reševanje sporov

Morebitne spore v zvezi s tem dogovorom bosta uporabnik in CURS reševala po mirni poti, če to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
CURS in uporabnik soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavala veljavnost elektronskih podpisov na sodišču, če njim pripadajoča kvalificirana digitalna potrdila niso bila predhodno odjavljena v okviru e-poslovanja s CURS oziroma če veljavnost le-teh ni bila predhodno preklicana skladno z določili zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

Dne: 27.11.2014